Sie sind hier

Budget 2017- DP: wou bléiwen d'Initiativen fir bezuelbaren Wunnraum am Réiserbann?

News Finanzen

D'Majoritéit muss 2 Mill. € nei Schold machen, fir iwwert d'Ronnen ze kommen. Dat mierkt een och um Budget 2017, wou et trotz neien Hëllefen vum Staat, knapps duergeet, fir di noutwendeg Aufgaben vun der Gemeng am Beraïch vun den Schoulen, Veraïner, Infrastrukturen oder Wasserofklärung ze finanzéieren. Wann d'DP dës Projet'en och guttheeschen kann, bedauert se awer, dat verschidden Aarbechten vill Verspéidung hunn, a vum Schäfferot verschleeft goufen. Et kann een nët aleng de Prozeduren d'Schold ginn, do huet de Schäfferod oft ze spéid reagéiert. DP huet z.B. schonns virun 15 Joër drop higewiesen, dat d'Schoul zu Bierchem misst vergréissert ginn. Datsëlwecht gëllt och fir den Uschloss vun den Dierfer un d'Kläranlag. D'DP ass guer net mat der Politik am sozialen Wunnengsberaïch averstannen. D'Praïsser vun de Wunnengen am Réiserbann sinn weider an d'Luucht gang, aleng d'Promoteure bestëmmen. D'LSAP-CSV Koalitioun huet et net färdeg bruecht, an de leschten 5 Joër och nëmmen eng eenzeg sozial Wunneng ze schafen! Et ass rezent e Projet ugefaang ginn, deen, wann e fäerdeg ass, 2 Wunnengen à 750.000€ brëngt. Wat ass do nach sozial? Och am neie Wunnengsgebidd zwëschent Bierchem a Béiweng ("Hierschterbierg"), ass trotz Verspriechen vun der Majoritéit, keen Projet fir sozialen an bezuelbaren Wunnengsbau virgesinn!

Och bei der Verkéiersberouegung vermësst d'DP konkret Emsëtzungen an den leschten 5 Joër. D'Majoritéit hat der DP hir Propose iwwerholl, fir e flotte Projet vun "shared space" zu Réiser unzegoën. Eng Etude vunn 170.000€ ass zwar bezuelt ginn, mee elo geschitt naïscht méi.

D'DP huet och drop higewisen, dat d'Gemeng vill Käschten huet, fir den Site 'Herchesfeld' ze ënnerhalen, aleng e Wee fir 250.000€ am Joër 2016, awer kaum Recetten erannhëllt, obwuel dat méiglech wier. D'DP huet drop higewiesen, dat bei enger Visite op Turi (I) d'Memberen vum Schäffen- an Gemengerot, net hir Reeskäschten selwer bezuelt hunn, wéi dat an aneren Gemengen gewéinlech de Fall ass, wann een di jumeléiert Gemeng besicht.